21 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 368/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΦΓΔ46Ν7Λ2-41Φ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 427/14.7.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn