Ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των Δήμων

Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τους σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.
Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. συμβάλλει στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική,
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης, όπως και η ανάληψη εκπόνησης, εκτέλεσης, εποπτείας και επίβλεψης μελετών, έργων και δραστηριοτήτων για λογαριασμό των Μετόχων της εταιρείας και των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προγραμματικές ή άλλες νόμιμες συμβάσεις, καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ
Προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της αναπτυξιακής πολιτικής, η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. μπορεί να υποστηρίξει
τους ΟΤΑ, στην άσκηση ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορεί να λειτουργήσει ως το
θεσμοθετημένο σύμβουλο των ΟΤΑ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, όπως:

i. Η ωρίμανση έργων (η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών,
ii. Τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας),
iii. Υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής όπως δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών
κ.α.),
iv. Υλοποίησης πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης),
v. Βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια),
vi. Ανάληψης καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ (σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων –άρθρο 3 ν. 4674/2020),
vii. Διοικητικής υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ
viii. Υποστήριξης των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ –άρθρο 8 παρ. 2 ν.4674/2020)