Υποστηρικτικές Δράσεις

  • Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη.
  • Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
  • Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα, στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή εθνικό χώρο.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων.