Διαχείριση ευρωπαϊκών & λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

 • Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του καταστατικού.
 • Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των
  υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και
  εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών προς τον Πολίτη – Άνθρωπο , τη φύση και το περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για
  λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.
 • Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά́ και ερευνητικά́ ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
 • Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση
  επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα, στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της
  Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 • Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.