Υλοποίηση κοινωνικών και αναπτυξιακών μελετών & συναφών δράσεων

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, που αποσκοπούν στην
  υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη – υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή
  μηδενικών εκπομπών ρύπων, δημιουργία και αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και
  διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων- βιοενέργεια.
 • Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης
 • Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική,
  αγροτική και τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
  αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών, την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, την προώθηση και ανάπτυξη των υφιστάμενων και κάθε συναφής αναπτυξιακή δράση.
 • Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας, και κάθε συναφής αναπτυξιακή δράση στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.
 • Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής
  τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού
  τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενδεικτικά σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής
  ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πάσης φύσεως σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς και κάθε συναφής αναπτυξιακή δράση.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από οικονομική, κοινωνική και
  πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων,
  σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.