Σκοποί & Στόχοι του Οργανισμού

Σκοποί του Οργανισμού

Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία συστάθηκε για να αποτελέσει τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σκοποί του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι, ιδίως:

Οι σκοποί της Εταιρείας μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των σκοπών της, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης της, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λπ. που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.

Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με συναφείς σκοπούς, που αποβλέπουν στην προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών των Μετόχων. Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. επίσης, μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης

Στόχοι του Οργανισμού