Κοινωνική Διάσταση

  • Ο σχεδιασμός, υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής.

  • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

  • Ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας.