Ωρίμανση και εκτέλεση μελετών για έργα υποδομής

Η ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε. συμβάλλει στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, της Ένωσης Περιφερειών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με βασικό σκοπό την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της Περιφέρειας, με κοινή συνισταμένη την ανάθεση, σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων.