Επιχειρηματικότητα

  • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων μιας περιοχής.
  • Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση εγκατάστασης βιώσιμων καινοτόμων επιχειρήσεων.