Άξονες Δραστηριότητας του Οργανισμού

Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται σε πολλαπλούς θεματικούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεματικό αντικείμενο ανά άξονα, το οποίο θα εμπλουτίζεται δυνητικά με βάση τις ανάγκες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.