21 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 369/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ν3746Ν7Λ2-ΞΑΣ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση της κατολίσθησης και Εκπόνηση μελέτης διάνοιξης και βελτίωσης – Γεωτεχνική μελέτη παραλιακού δρόμου Κορασίδας»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 428/14.7.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn