21 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 371/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΗΔ46Ν7Λ2-Β3Κ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 430/14.7.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn