26 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 367/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΝ746Ν7Λ2-ΓΑΣ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΡΤΣΑΛΙ” ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΩΝ»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 446/21.7.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn