8 Μαΐου 2024

«Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με τηναρ.228/29.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ».

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας
λάβει υπόψη:

 1. Την αρ.πρωτ.228/29.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:
  Ρ5ΠΝ46Ν7Λ2-9ΚΙ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης
  Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης  «ΜΕΛΕΤΗ
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
 2. Το αρ.πρωτ.349/08.05.2024 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων
  συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»
  Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο
  της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn