21 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 370/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ν3746Ν7Λ2-ΞΑΣ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση της κατολίσθησης και την προστασία του Ιερού Ναού Παναγίας Λιαουτσιανισας»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 429/14.7.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn