30 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 880/15.12.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΩΘΖ46Ν7Λ2-ΑΛΨ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης  «Μελέτη τμηματικήςΟριοθέτησης και Διευθέτησης ρεμάτων του Δήμου Στυλίδας (Βαενόρεμα, Σαπουνόρεμα, ρέμα Αχινού, ρέμα Βελλιάς, ρέμα Βασιλάκη, ρέμα Γλύφας, Σπαρτόρεμα)»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 53/26.01.2024 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn