26 Ιανουαρίου 2024

Aνάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αρ.879/15.12.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 879/15.12.2023Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Κ2946Ν7Λ2-Ξ5Φ), για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Σ.Μ.Ε ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟ ΠΡΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟ»
  2. Το υπ. αρ. πρωτ. 52/26.01.2024πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στη «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn